Περιοδικό ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ τχ.51Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι
48 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα Ἑλ­λή­νων Συγ­γρα­φέ­ωνἝ­να ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα
…Ὡς πρὸς τοὺς τρό­πους ἐ­πε­ξερ­γα­σί­ας, τὸν γνω­στό μας ρε­α­λι­σμό, γνώ­ρι­σμα κα­τε­ξο­χὴν τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­ας τῶν με­τα­πο­λε­μι­κῶν δε­κα­ε­τι­ῶν, ἔρ­χε­ται [στὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα τῶν ἡ­με­ρῶν μας] νὰ [τὸν] ἐ­ξι­σορ­ρο­πή­σει ὡς ἀ­νερ­χό­με­νο στοι­χεῖ­ο ὁ ἐ­σω­τε­ρι­κὸς μο­νό­λο­γος καί, ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο, μιὰ ἐν­τυ­πω­σια­κὰ ὑ­πο­ψι­α­σμέ­νη καὶ κα­λο­δου­λε­μέ­νη ψυ­χο­γρα­φί­α. Κι ἐ­νῶ κυ­ρια­ρχεῖ ἡ σο­βα­ρὴ μα­τιά, τὸ κρι­τι­κὸ αἴ­σθη­μα τῆς ὑ­πο­βαθ­μι­σμέ­νης ζω­ῆς δὲν παύ­ει νὰ τρο­φο­δο­τεῖ ἀρ­κε­τὲς φο­ρὲς τὶς ποι­κί­λες ὄ­ψεις τοῦ κω­μι­κοῦ.


[Ἀ­πὸ τὴν εἰ­σα­γω­γὴ τοῦ ἐκ­δό­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ καὶ ἐ­πι­με­λη­τὴ τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος Γιά­ννη Πα­τί­λη]
Κεν­τρι­κὴ θέ­ση στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μπον­ζά­ι, τὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Ἀ­πο­τε­λεῖ τὸ δεύ­τε­ρο τεῦ­χος ἀ­πὸ σει­ρὰ τρι­ῶν τευ­χῶν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νων στὸ σύγ­χρο­νο μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Πρό­κει­ται γιὰ μιὰ μο­να­δι­κὴ στὰ γράμ­μα­τά μας κα­τα­γρα­φὴ τῶν τά­σε­ων σ’ αὐ­τὸ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο εἶ­δος, γιὰ τὸ ὁ­ποῖ­ο τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ δη­μι­ούρ­γη­σε πρὶν ἐ­νά­μι­ση χρό­νο τὸν λο­γο­τε­χνι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. Τὸ πα­ρὸν τεῦ­χος πε­ρι­έ­χει 48 μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, 19 ἀ­πὸ τὰ ὁ­ποῖ­α ἐ­πε­λέ­γη­σαν ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, τὴν Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ τὸν Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, ἀ­πὸ ἕ­ναν εὐ­ρύ­τε­ρο κύ­κλο 381 δι­η­γη­μά­των νέ­ων καὶ ἀ­γνώ­στων ὡς ἐ­πὶ τὸ πλεῖ­στον συγ­γρα­φέ­ων ποὺ ὑ­πε­βλή­θη­σαν πρὸς κρί­ση στὸ πε­ρι­ο­δι­κό. Τὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος προ­λο­γί­ζει ὁ Γιά­ννης Πα­τί­λης μὲ τὸ κεί­με­νό του «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. Σκέ­ψεις γιὰ τὸ σύγ­χρο­νο δι­ή­γη­μα καὶ τὶς ρί­ζες του», στὸ ὁ­ποῖ­ο δι­ε­ρευ­νᾶ­ται ἡ σχέ­ση τοῦ σύγ­χρο­νου σύν­το­μου δι­η­γή­μα­τος μὲ τὸν με­γά­λο ἀ­με­ρι­κα­νὸ πε­ζο­γρά­φο τοῦ 19ου αἰ­ώ­να Ἔν­τγκαρ Ἄλ­λαν Πό­ε καὶ ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται ἡ κα­τα­νό­η­ση αὐ­τοῦ τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ ὑ­πο­εί­δους στὸ εὐ­ρύ­τε­ρο πλά­ι­σιο τῆς νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τας ἀλ­λὰ καὶ τῆς σύγ­χρο­νης παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης καὶ τοῦ και­νο­φα­νοῦς δι­α­δι­κτύ­ου.


***
Ἡ πα­ρου­σί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στὸ πα­ρὸν τεῦ­χος
Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τοῦ Γι­ώρ­γου Βέ­η, τοῦ Λάμ­πη Κα­ψε­τά­κη, τῆς Ἀ­θη­νᾶς Πα­πα­δά­κη, τῆς Χλό­ης Κου­τσουμ­πέ­λη, τοῦ Θε­ο­δό­ση Κον­τά­κη, τοῦ Μάρ­κου Κα­λε­ώ­δη, τοῦ Ἰ­ω­σὴφ Βεν­τού­ρα, τοῦ Δη­μή­τριου Μου­ζά­κη καὶ τοῦ Βα­σί­λη Κου­γέα.

***
Πε­ζο­γρα­φί­α
Τὸ τεῦ­χος ἀ­νοί­γει μὲ τὸ δι­ή­γη­μα «Τὸ παλ­τό», ἕ­να κεί­με­νο στὴ μνή­μη τοῦ Ἀ­λέ­ξαν­δρου Πα­πα­δι­α­μάν­τη ἀ­πὸ τὸν νέ­ο πε­ζο­γρά­φο Ἀ­λέ­ξαν­δρο Βα­ναρ­γι­ώ­τη. Πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­πί­σης δι­η­γή­μα­τα τῶν νέ­ων συγ­γρα­φέ­ων Στα­μά­τη Πο­λε­νά­κη, Ἄν­θειας Βέρ­νη καὶ Ἠ­λί­α Ἀ­λε­βί­ζου.

***
Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον
Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον», ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Α­γα­πη­τή Ρού­λα…», πα­ρου­σι­ά­ζε­ται δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κὸ “ἐ­φή­με­ρο” ἀ­πὸ τὸν φε­τι­νὸ κυ­πρια­κὸ τύ­πο· σπαρ­τα­ρι­στὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ τεκ­μή­ριο τῶν ἐ­πι­δρά­σε­ων τῆς παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης στὴ γλωσ­σι­κὴ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τῆς Με­γα­λο­νή­σου.


***Ἀ­να­φο­ρὲς
Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ση­μαν­τι­κὸ κρι­τι­κὸ δο­κί­μιο τοῦ Παν­τε­λῆ Βου­του­ρῆ ὅ­που ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Ἡ ἰ­δε­ο­λο­γι­κὴ κα­τα­σκευ­ὴ μιᾶς νε­ο­κυ­πρια­κῆς, αὐ­τό­νο­μης καὶ ἐν­μέ­ρει ἑλ­λη­νί­ζου­σας λο­γο­τε­χνί­ας» ἐ­λέγ­χε­ται πρό­σφα­τη «Ἱ­στο­ρί­α τῆς νε­ό­τε­ρης κυ­πρια­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας» ὡς προ­ϊ­ὸν τῆς νε­ο­κυ­πρια­κῆς ἰ­δε­ο­λο­γί­ας. Δη­μο­σι­εύ­ε­ται ἐ­πί­σης τὸ δο­κί­μιο τοῦ Κώ­στα Βρα­χνοῦ γιὰ τὸ βι­βλί­ο «Ἡ σύ­νο­ψη τοῦ χά­ους» τοῦ Ἀλ­μπέρ­το Κα­ρα­σό. Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Ν.Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος, Φώ­της Τερ­ζά­κης. Ἰ­δι­αί­τε­ρη μνεί­α θὰ πρέ­πει νὰ γί­νει σὲ ἀ­θη­σαύ­ρι­στο κρι­τι­κὸ κεί­με­νο τοῦ ποι­η­τῆ Νί­κου Καβ­βα­δί­α ποὺ πα­ρου­σι­ά­ζε­ται καὶ σχο­λι­ά­ζε­ται στὴ στή­λη «Ἀν­τι­λη­ξί­αρ­χος» τοῦ Γι­ώρ­γου Ζε­βε­λά­κη.


*** ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ: Η ΛΑΧΕΣΙΣ. ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΗΡΩΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ***


Πηγή: http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/planodion-trechonteychos/